Vedtekter

1. Formål
Norsk bibliotekforening, avd. Buskerud er en regional avdeling av Norsk Bibliotekforening, og har som formål å fremme utviklingen av norsk bibliotekvesen og arbeide for en bedring av bibliotektjenesten i regionen.

2. Medlemskap
Medlemmer er de biblioteker, institusjoner, skoler og enkeltpersoner i regionen som til enhver tid står tilsluttet Norsk bibliotekforening.

3. Stemmerett
Stemmerett har alle som har betalt kontingent til Norsk bibliotekforening for inneværende år. Hvert medlem har en stemme og kan ikke stemme ved forfall. Bibliotek, skoler og andre institusjoner kan ved fullmakt avgi stemme.

4. Årsmøte
Årsmøtet avholdes hvert år på tid og sted som fastsettes av styret. Innkalling og saksliste sendes medlemmene minst 1 måned før møtet. Saker som medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret minst 3 uker før møtet. Sakspapirer sendes alle medlemmer senest 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle: Årsmelding, Revidert regnskap, Virkeplan for kommende periode, Budsjett og Innkomne forslag.

Årsmøtet skal velge:  Leder, styremedlemmer og varamedlemmer, revisorer og valgkomité.

Hvis lovene ikke bestemmer noe annet, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall. Hvis det forlanges av et medlem, skal valgene skje skriftelig.

5. Styret
Avdelingen ledes av et styre på 5 medlemmer med 5 personlige varamedlemmer. Styret bør ha representanter fra ulike bibliotektyper, styringsorgan og personalkategorier. Leder velges ved særskilt valg for 2 år av gangen. De øvrige medlemmer og personlige varamedlemmer velges også for 2 år, men slik at halvparten står på valg ved hvert årsmøte. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

6. Kontingent
Kontingent betales til Norsk bibliotekforening etter gjeldende satser.

7. Regnskap og revisjon
Regnskapet følger kalenderåret og avsluttes 31.12 hvert år. Regnskapet føres av en kasserer valgt av og blant styrets medlemmer og revideres av 2 personer valgt av foregående årsmøte.

8. Valgkomité
Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer og velger selv sin leder. Styret foreslår kandidater til valgkomiteen.

9. Lovendringer
Forslag om endringer i disse lover må være innsendt til styret minst 2 måneder før årsmøtet. Endringer kan vedtas av årsmøtet med 2/3 av de avgitte stemmer og må godkjennes av hovedstyret i Norsk bibliotekforening.

10. Nedlegging
Spørsmål om å legge ned lokalavdelingen må bringes inn for Norsk bibliotekforenings hovedstyre.