Referat fra årsmøtet NBF Buskerud

Referat fra årsmøtet NBF Buskerud

Color Line Larvik-Hirtshals søndag 7. april 2019 Tilstede: 27 personer.

1. Åpning og konstituering Leder av NBF Buskerud, Camilla Sørbye, ønsket velkommen. Valg av møteleder: Camilla Sørbye Valg av referent: Linda Solheim

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent.

3. Styrets beretning Camilla Sørbye presenterte årsberetningen for 2018/19.Hun trakk spesielt fram vinner av Bibliotekprisen i Buskerud 2019, Elisabeth Bergstrøm, biblioteksjef i Kongsberg, der prisen har generert mye oppmerksomhet lokalt og vært med på å sette søkelys på bibliotek blant politikere og i lokalmiljøet. Denne oppmerksomheten viser at det er en god prioritering å bruke pengene til lokallaget på en pris i stedet for stipender. Hun trakk også frem høringsinnspillet som NBF Buskerud, sammen med BF, leverte Ringerike kommune i forbindelse med «Handlingsprogram 2019-2022» der de særlig stilte seg kritiske til hvordan kommunen planla å bruke tall for meråpent bibliotek som indikator i planperioden. Hun understreket at det er viktig å følge med på at vi blir målt på de riktige indikatorene i en tid der målinger brukes mer og mer.

4. Revidert regnskap Camilla Sørbye presenterte revidert regnskap for 2018. Regnskapet ble godkjent.

5. Virkeplan Camilla Sørbye leste opp forslag til virkeplan. Virkeplanen ble godkjent.

6. Budsjettforslag Camilla Sørbye gikk gjennom budsjettforslaget. Dette ble vedtatt uten kommentarer.

7. Veien videre for NBF Buskerud i Viken Styret orienterte om at det jobbes for en sammenslåing med de øvrige lokallagene i Viken, og at den formelle sammenslåingen skjer på neste årsmøte. NBF sentralt vil komme med en skisse til forslag til ny organisering etter sommeren. Innspill fra salen gav støtte til at det blir ett stort lokallag med ett styre bestående av samme antall medlemmer som nå, men understreket at det er viktig med geografisk spredning av medlemmene i styret.

8. Valg Det nye styret vil virke til nytt styre i lokallaget Viken er på plass. Camilla Sørbye leste opp valgkomiteens innstilling. Styremedlemmer: Håkon Knappen (ny) Buskerud Fylkesbibliotek Øyvind Bråten (ikke på valg) Buskerud vgs.

Gro Heidi Råmunddal (ikke på valg) Vestre Viken HF

Maria Granly Meldalen (ikke på valg) Nedre Eiker bibliotek

Linda Solheim (ikke på valg) Røyken bibliotek

Revisorer: Monica Nævra (ny) Anette Vatnebryn (ikke på valg)

Varamedlemmer: Birgithe Schumann-Olsen (ikke på valg) Øvre Eiker bibliotek Anne Grete Lauritzen(ny) Buskerud Fylkesbibliotek

Valgkomité Beate Ranheim (Buskerud fylkesbibliotek)

Valg av resten av ny valgkomité delegeres til styret.

Nytt styre valgt ved akklamasjon. Det nye styret konstituerer seg selv.