Referat fra styremøte i NBF Buskerud 18. januar 2019

REFERAT FRA STYREMØTE I NBF BUSKERUD 18.01.2019

Tilstede: Camilla Sørbye, Gro Heidi Råmunddal, Øyvind Bråten, Maria Granly Meldalen

Referent: Maria Granly Meldalen

 

Felles epostadresse og personvern

Felles epost er satt opp. Adressen er kontaktnbfbuskerud(at)gmail.com. Denne er fin å bruke hvis vi ikke ønsker å sende epost fra jobb- eller privatepost, på grunn av personvern. Vi bør også legge til flere dokumenter i Basecamp, som søknader og referater.

 

Søknad om aktivitetstilskudd

Vi vil søke om kr 7500 til gave til vinneren av Bibliotekprisen i Buskerud, kr 6000 til studietur, og kr 7500 til Open source-seminar.

 

Vi vil også gjøre noen endringer i kontoplan. Vi ønsker å droppe postene om kontorutgifter og stipend, og vi ønsker å skille ut reiseutgifter som en egen post fra postene om styremøter og møter/kurs/bibliotekdag. Vi ønsker også å øke posten møter/kurs/bibliotekdag til kr 7000. Det ble også påpekt at neste år må vi passe på å budsjettere for at noen skal dra på nasjonalt bibliotekmøte. Gro Heidi legger ut om dette på Basecamp.

 

Bibliotek og partiprogram lokalvalg 2019

Vi har ikke kapasitet til å følge opp dette mer. Bibliotek vil komme med i programmet til Nye Drammen SV.

 

Bibliotekprisen i Buskerud 2018

Vi fikk med fylkespolitiker Tonje Kristensen på jurymøte. I tillegg var Camilla og Maria med som representanter for styret, og de tidligere prisvinneren Britt Kroken Kjenes og Stig Elvis Furset. Det var veldig bra å ha med en politiker for å gi synlighet til bibliotek generelt, og vinneren spesielt. Vinneren er kåret, trykk er bestilt, og utdelingen er forestående.

 

Høringssvar til Ringerike kommune

NBF Buskerud har sammen med Bibliotekarforbundet sendt et høringsinnspill til handlingsprogram for 2019-2022. Vi sendte også inn til Ringerrikes Blad, men det ble ikke publisert. Innspillet kommenterte planene om at biblioteket bare skulle måles på antall meråpentavtaler, og ikke  f eks aktivitet. Se lenke for mer info: https://norskbibliotekforening.no/2018/11/nbf-kritisk-til-malemetode-for-merapent-i-ringerike/

 

 

Seminar om Open Source

Dette ligger på vent fra arrangementskomitéen. Vi satser på at det kommer til høsten, og har budsjettert med det.

 

Aktivitetsplan 2019

Første styremøte var 17. januar på Drammen sykehus.

Neste styremøte blir fredag 22. februar på fylkesbiblioteket.

Årsmøtet blir avholdt i forbindelse med bibliotekdagene i Buskerud, som går fra 7.-9. april. Vi regner med at årsmøtet avholdes 7. eller 8. april. Til årsmøtet skal Camilla og Maria skrive årsberetning.

 

Nytt styre

Valgkomitéen består av Beate Ranheim, Elisabeth Bergstrøm og Anne Marie Bekk. Tre av styremedlemmene står på valg, to av dem er åpne for gjenvalg. Camilla orienterer valgkomitéen om hvem som ønsker å fortsette videre.

 

NBF Buskeruds framtid i Viken

Vi skal diskutere ny struktur, og kommer til å legge fram forslag til ny struktur på årsmøtet.

 

Eventuelt

Maria legger ut på facebooksiden vår om noen har ønsker for årets studietur.

 

Neste møte blir 22.februar kl 9 på fylkesbiblioteket.