Referat styremøte 15. juni 2018

Tilstede: Camilla Sørbye, Linda Solheim, Gro Heidi Råmunddal, Maria Granly Meldalen

Øyvind Bråten var forhindret fra å delta.

Referent: Maria Granly Meldalen

 

  • Styret konstituerte seg

 

Leder: Camilla Sørbye

Nestleder: Linda Solheim

Sekretær: Maria Granly Meldalen

Kasserer: Gro Heidi Råmunddal

Nettansvarlig: Øyvind Bråten

 

Vararepresentanter:

Jannicke Røgler

Birgithe Schumann-Olsen

Håkon Knappen (ny, valgt for 2 år)

 

Revisorer:

Lasse Henschien

Anette Vatnebryn

 

Valgkomite:

Beate Ranheim (ny, valgt for 2 år)

Elisabeth Bergstrøm

Anne Marie Bekk

 

Kommentar

Det ble påpekt at mange representanter for NBF Buskerud vil være på valg ved årsmøtet i 2019, slik det også var i 2017. Det kan være aktuelt å forlenge noen perioder med ett år, for å sikre kontinuitet arbeidet.

Samtidig må vi ta stilling til hva slags organisering som er mest hensiktsmessig når Viken trer i kraft fra 2020. Bør vi fortsette som NBF Buskerud, eller vil det være aktuelt å etablere NBF Viken? Styret kontakter NBF sentralt for å få deres synspunkter på dette.

 

  • Roller og forventninger

 

Vi gikk gjennom Bibliospettbokas kapittel om roller i styret, og tok runde rundt bordet om egne forventninger.

Det ble også diskutert hvordan NBF Buskerud kan støtte bibliotek i prosesser med kommunesammenslåing.

 

  • Aktivitetsplan for 2018-2019

 

Vi gikk gjennom NBFs mandat og virkemidler, med fokus på planlagte aktiviteter det kommende året.

 

Studietur

Vi arrangerer studietur 6. september i samarbeid med fylkesbiblioteket. Invitasjon sendes ut i juni med påmeldingsfrist i august. Studieturen går i år til Deichman Stovner, Nasjonalbiblioteket og Astrup Fearnley.

 

Seminar om Open Source

Vi tar sikte på å arrangere et seminar om Open Source høsten 2018, etter forslag fra et av medlemmene. I arrangementskomiteen sitter Håkon Knappen, Jørgen Hovde og Anne Marie Bekk. De blir bedt om å foreslå dato og program. Vi ønsker at seminaret blir streamet og gjerne lagt ut som film i etterkant. Vi vil invitere medlemmer og andre interesserte i og utenfor Buskerud.

 

Nasjonal bibliotekdag

Nasjonal bibliotekdag arrangeres 1. september. VI vil sette fokus på FNs bærekraftmål. I den forbindelse oppfordrer vi alle bibliotekene i Buskerud til å svare undersøkelsen som er sendt ut fra NBF sentralt innen 15. august. Svarene vil vi bruke som grunnlag for en kronikk som blir tilpasset ulike lokalaviser.

 

Bibliotekprisen for Buskerud

Bibliotekprisen er et viktig virkemiddel for å kunne fremme bibliotekenes sak. I juryen sitter Camilla og Maria fra styret i NBF Buskerud. Maria vil i tillegg invitere en fylkespolitiker og en journalist. Invitasjon til å foreslå kandidater blir sendt ut i november. Jury skal være avklart i desember, og jurymøte holdes i januar. Trykk til vinneren blir bestilt januar/februar, med sikte på utdeling i mars.

 

Årsmøte

Årsmøtet blir holdt i forbindelse med Bibliotekdagene i Buskerud i april- mai 2019.

 

Stipend

Av hensyn til økonomi og erfaringer med stipendordning, ble det vedtatt å ikke gjeninnføre dette. Medlemmene har uansett mulighet til å søke stipender fra NBF sentralt, NBFs spesialgrupper samt egne fagforeninger.

 

  • Møteplan for høsten 2018

 

Vi planlegger følgende møter i høst, og legger til rette for Skype for de som ikke kan møte fysisk.

Tirsdag 21. august kl 9 i Slemmestad bibliotek

Tirsdag 9. oktober kl 9 i Nedre Eiker bibliotek

Fredag 30. november kl 9 på biblioteket til Drammen sykehus

I tillegg vil være representert på NBFs organisasjonsmøte 17.-18. oktober.

 

  • Kommunikasjon

 

Alle styremedlemmer er lagt til i Basecamp og bør holde seg oppdatert med hva som skjer der.

Maria legger ut oppdatert liste med kontaktinfo til styret i Basecamp (Gro Heidi sender henne den som ble laget for forrige styre).

Camilla sender referat fra alle styremøter på epost til medlemmene.

 

  • Eventuelt

 

  • Utgifter og reiseregninger dekkes av NBF Buskerud (send til Gro Heidi)
  • Det er muligheter for å få dekket relevante seminarer og møter
  • Det er bedre å tære på kapital og ha høyt aktivitetsnivå, enn å ha mange penger på bok