Referat fra årsmøtet NBF Buskerud

Referat fra årsmøtet NBF Buskerud

Quality Grand Hotell Kongsberg onsdag 2. mai 2018
Tilstede: 13 personer.

 1. Åpning og konstituering
  Camilla Sørbye ønsket velkommen

Valg av møteleder: Camilla Sørbye
Valg av referent: Astrid Bonilla

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  Godkjent.
 1. Styrets beretning
  Camilla Sørbye presenterte årsberetningen for 2017/18.Leder i NBF Buskerud fikk berømmelse for kronikkene hun har skrevet. Styret ønsker seg flere henvendelser fra medlemmene når de har aktuelle saker.
 1. Revidert regnskap
  Gro Heidi Råmunddal la frem revidert regnskap for 2017. Regnskapet ble tatt til etterretning.
 2. Virkeplan
  Camilla Sørbye leste opp forslag til virkeplan. Virkeplanen ble godkjent.
 3. Budsjettforslag
  Gro Heidi Råmunddal gikk igjennom budsjettforslaget. Styret mener det er viktig at det legges vekt på aktivitet. Det kom inn forslag om at posten stipend går til medlemsmøte. Budsjettforslaget ble godkjent med endring at stipend går til medlemsmøte
 4. Open Source i bibliotekene
  Open Source i bibliotekene ble satt på dagsorden gjennom innmeldt sak. Styret i NBF Buskerud foreslo å arrangere et seminar om temaet høsten 2018, åpent for alle interesserte. Hensikten er å øke kompetansen blant bibliotekansatte og å oppfordre til bruk av åpen kildekode der dette er mulig. Jørgen Hovde, Håkon Knappen og Anne Marie Bekk sa seg villige til å sitte i en eventuell arrangementskomite. Saken ble tatt til etterretning.
 1. Valg
  Håkon Knappen leste opp valgkomitéens innstilling:Styremedlemmer:
  Camilla Sørbye (ikke på valg)
  Buskerud fylkesbibliotek

Øyvind Bråten (ikke på valg)
Rosthaug vgs.

Gro Heidi Råmunddal (ikke på valg)
Vestre Viken HF

Maria Granly Meldalen (ny, valgt for to år)
Nedre Eiker bibliotek

Linda Solheim (ny, valgt for to år)
Røyken bibliotek

Revisorer:
Lasse Henschien (ikke på valg)
Anette Vatnebryn (ikke på valg)

Varamedlemmer:
1. Birgithe Schumann-Olsen (ikke på valg)
Øvre Eiker bibliotek
2. Jannicke Røgler (ikke på valg)
Bibliotekarforbundet

3. Håkon Knappen (ny, valgt for 2 år)
Buskerud fylkesbibliotek

Nytt styre valgt ved akklamasjon. Det nye styret konstituerer seg selv.

Styret bestemmer valgkomité på første styremøte.