Referat fra styremøte i NBF Buskerud 17. april 2018

Referat fra styremøte i NBF Buskerud 17. april 2018 kl. 11.

Tilstede: Camilla Sørbye, Øyvind Bråten, Gro Heidi Råmunddal, Birgithe Schumann-Olsen, Heidi Hovemoen (fadder fra NBF sentralt) og Astrid Bonilla

  1. Kort om Bibliotekprisen

 

Camilla informerte om juryarbeid og utdeling av Bibliotekprisen 2017.

 

  1. Henvendelser fra medlemmene

 

Det har kommet inn tre henvendelser fra medlemmer:

 

  • Forespørsel om stipend. NBF Buskerud har ikke en stipendordning pr. i dag, men saken tas opp på årsmøtet for å se om vi skal innføre det. Birgithe og Astrid forbereder sak til årsmøtet.

 

  • NBF Buskerud er blitt oppfordret til å komme med innspill angående bibliotekets plass i sentrumsplan for Hokksund. Biblioteksjefen i Øvre Eiker er positiv til forslagene i denne planen, og innspill fra NBF vil dermed ikke være nødvendig.

 

  • Open Source i bibliotekene i Buskerud. Vi vurderer om dette kan være en sak for årsmøtet eller et medlemsmøte.

 

 

  1. Medlemsundersøkelse

 

Styret ser på spørsmålene som er lagt inn, og Øyvind gjør den ferdig i løpet av uka. Camilla sender ut til alle medlemmene.

 

  1. Forberedelser til årsmøtet

 

Gro-Heidi og Camilla er gikk igjennom innkalling, årsmøteberetning, budsjettforslag, regnskap og virkeplan.

 

  1. FNs bærekraftmål

 

NBF sentralt har sendt ut spørreundersøkelse om bibliotekenes bidrag til å nå FNs mål for bærekraftig utvikling. 120 bibliotek har svart på undersøkelsen, og det er kommet tilbakemeldinger om at en del av spørsmålene var tidkrevende og vanskelige å svare på.

NBF Buskerud vil støtte opp om undersøkelsen ved å sende ut en påminnelse sammen med tilbud om workshop og/eller tilbud om individuell veiledning, gjerne i samarbeid med fylkesbiblioteket.

Svarene kan brukes til å argumentere for verdien av å satse på biblioteket lokalt, i møte med kommuneledelse og overfor politikere. Se http://norskbibliotekforening.no/2018/03/ditt-bibliotek-oppfyller-fns-mal-for-baerekraftig-utvikling/

 

  1. Roller og rutiner/Bibliospettboka

 

Bibliospettboka skal legges inn på Basecamp og vedlikeholdes der. Inntil videre ligger den på NBFs hjemmeside. NBF Oslo/Akershus har jobbet med et årshjul som kontinuerlig bygges ut, noe som kan være nyttig for NBF Buskerud også. Alle styrets medlemmer fyller inn sine rutinebeskrivelser på Basecamp før årsmøtet.

 

  1. Eventuelt

 Ingen saker.

 

Ref.: Astrid Bonilla