Referat fra årsmøtet 2017 i Norsk bibliotekforening Buskerud

Sundvollen hotell onsdag 03.mai 2017
Til stede: 17 personer.

 1. Åpning og konstituering
  Birger Brynhildsen ønsket velkommen

Valg av møteleder: Birger Brynhildsen

Valg av referent: Anne Marie Bekk

Signere protokoll: Louise Wittig og Synne Fredriksen

 

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  Godkjent.
 2. Årsmelding 2016/2017
  Birger Brynhildsen presenterte årsmeldingen for 2016/2017. Det kom ønske om et tillegg til årsmeldingen under punktet øvrig faglig virksomhet:

«Utdeling av Bibliotekprisen for Buskerud 2016. Marit Gautneb på Gulskogen skolebibliotek får prisen for å ha bygget opp et av landets beste skolebibliotek i løpet av de siste femten årene.»

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent med tillegget om Bibliotekprisen.

 1. Regnskap og resultatregnskap 2016
  Birger Brynhildsen la frem regnskapet for 2016. Regnskapet ble revidert 18.04.2017. Regnskapet ble godkjent.
 2. Forslag til virkeplan 2016/2017
  Birger Brynhildsen leste opp forslag til virkeplan. Virkeplanen ble godkjent.

6. Innkomne saker

Ingen innkomne saker.

 1. Budsjett 2017
  Petter von Krogh la fram budsjettet for 2017. Følgende kommentarer og innspill:

Styret har ikke søkt aktivitetstilskudd, så budsjettert med 0.- på den posten.

Det er ikke budsjettert med stipend i 2017. Innspill fra Jannicke Røgler om at styret bør vurdere å lyse ut stipend til bibliotekmøtet i 2018

Styret ønsker innspill og ideer til seminar under bibliotekmøtet.

 1. Valg
  Håkon Knappen leste opp valgkomitéens innstilling:

Styremedlemmer:
Camilla Sørbye (ny, valgt for to år)

Buskerud fylkesbibliotek

Øyvind Bråten (ny, valgt for to år)

Rosthaug vgs.

Gro Heidi Råmunddal (ny, valgt for to år)

Vestre Viken HF

Astrid Bonilla (ny, valgt for ett år)

Midt-Buskerud bibliotek

Håvard J. Nilsen (ikke på valg)

Drammen bibliotek

Revisorer:
Lasse Henschien (gjenvalg)
Anette Vatnebryn (ny

Varamedlemmer:
1. Birgithe Schumann-Olsen (gjenvalg)

Øvre Eiker bibliotek

 1. Jannicke Røgler (gjenvalg)

Buskerud fylkesbibliotek

 1. Hege Jeanette Orholm (ikke på valg)

Drammen bibliotek

Nytt styre valgt ved akklamasjon. Det nye styret konstituerer seg selv. Forslag til valgkomité:
Håkon Knappen, Buskerud fylkesbibliotek
Anne Marie Bekk, Hol folkebibliotek
Elisabeth Bergstrøm, Kongsberg bibliotek

Valgkomitéen ble valgt ved akklamasjon.

Årsmøtet takket de som gikk ut av styret. Birger Brynhildsen fikk blomster som takk som innsatsen som leder.