Referat fra årsmøte 2015

Referat fra Årsmøte 2015 i Norsk bibliotekforening avd. Buskerud

Holmsbu Bad og Fjordhotell mandag 27. april 2015
Til stede: 12 personer. Fra styret møtte Håkon Knappen og Gertti Mändla, i tillegg til varaene Birgithe Schumann-Olsen og Ane Forr-Rydgren.

1. Åpning og konstituering
Håkon Knappen ønsket velkommen
Valg av møteleder: Håkon Knappen
Valg av referent: Gertti Mändla

2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
Godkjent.

3. Årsmelding 2014/2015
Håkon Knappen presenterte Årsmelding 2014-15. Medlemstallet har ikke økt siden i fjor.

Styret har fulgt med på Bibliotekstrategi for Buskerud 2015-2020, som ble lansert 10. februar 2015 og er enig i at bibliotekene i Buskerud er i endring.

Styret ønsker bedre/mer kontakt med sine medlemmer og oppfordrer til å gi innspill om biblioteknyheter som kan legges ut på nett.

Styret har hatt 8 styremøter og har behandlet 10 unike saker.

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

4. Regnskap og resultatregnskap 2014
Håkon Knappen la frem regnskapet for 2014 (Resultatregnskap 2014 og Balanse 2014). Resultatregnskapet manglet kommentar fra revisor – det skal vi ordne.

5. Forslag til virkeplan 2015/2016
Håkon Knappen leste opp Forslag til virkeplan. Virkeplanen er i korte trekk at lokallaget skal:

  • Synliggjøre bibliotekene i Buskerud
  • Arrangere studietur
  • Delta aktivt i kampanjer initiert av NBF sentralt

Forslag fra salen: Gå mer aktivt inn i forbindelse med valg høsten 2015. Gjøre kjent og gi stipender for å stimulere til faglig utvikling og bibliotekpolitisk engasjement. Rekruttere flere aktive medlemmer også utenfor biblioteksektoren.

Forslagene bestemt oversendt det nye styret til endelig behandling.

6. Innkomne saker

  • Forslag om vervekampanje
  • Forslag om arrangement i forbindelse med valg høsten 2015

7. Budsjett 2015
Håkon Knappen la frem Budsjett 2015. Årsresultat er i minus.

8. Valg
Anniken Sigholt leste opp valgkomitéens innstilling:

Styremedlemmer:
Petter von Krogh (ny)
Buskerud fylkesbibliotek

Birger Brynildsen (ny)
Øvre Eiker bibliotek

Gertti Mändla (ikke på valg)
Gol bibliotek

Elena Linn Beardy (ikke på valg)
Kongsberg bibliotek

Jørgen Hovde (gjenvalg)
Andebu bibliotek

Revisorer:
Lasse Henschien (gjenvalg)
Pål Ødemark (gjenvalg)

Varamedlemmer:
1. Hanne Stuve (ny)
Hole bibliotek

2. Birgithe Schumann-Olsen (gjenvalg)
Øvre Eiker bibliotek

3. Ane Forr-Rydgren (ikke på valg)
Lier videregående skole

Nytt styre valgt ved akklamasjon. Årsmøtet takket de som gikk ut av styret. Håkon Knappen, Anette Vatnebryn og Anniken Sigholt ble takket for godt samarbeid med en flaske lokal holmsbuvin (eplemost). Inger Bergan Mortensen fikk tilsendt blomster.

Forslag til valgkomité:
Håkon Knappen, Buskerud fylkesbibliotek (ny)
Anne Marie Bekk, bibliotek (ny)
Berit Engebakk, Øvre Eiker bibliotek (ikke på valg)

Valgkomitéen ble valgt ved akklamasjon.