Referat fra årsmøte 2014

Referat fra Årsmøte 2014 i Norsk bibliotekforening avd. Buskerud

Tyrifjord hotell mandag 10. mars 2014
Tilstede: 11 personer

1. Åpning og konstituering
Håkon ønsket velkommen
Valg av møteleder: Håkon
Valg av referent: Birgithe

2. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent.

3. Årsmelding
Håkon leste årsmeldingen. Godkjent.

4. Regnskap
Håkon leste opp resultatregnskapet for 2013. Det er kr. 1,- i ubalanse, noe som tilskrives øreavrunding. Godkjent av revisor uten bemerkninger. Godkjent.

5. Forslag til virkeplan 2014/2015
Håkon leste opp forslag til virkeplan. Virkeplanen fanger opp det meste av det et lokallag skal gjøre, og lokallaget handler i tråd med planen, så det er en god plan. Punktet om «stipend» skal fjernes, da stipendet ble vedtatt nedlagt ved årsmøtet 2013. Godkjent.

6. Innkomne forslag
Det er ingen innkomne forslag.

7. Budsjett
Budsjettet er nøkternt. Regnskapet viser at foreningen har godt med penger på bok. Det ble diskutert om penger på bok påvirker hvor mye vi får i aktivitetstilskudd. Styret har spurt sekreteriatet om det er tilfelle, og de sier at det ikke er slik. Sekretariatet ønsker at lokallagene skal ha en viss buffer, og aktivitetstilskuddet gis etter hvor mye aktivitet som skjer. Det fordeles også i forhold til de andre lokal- og spesialgruppene. Årsmøtet ser gjerne at styret bruker midler hvis det skulle dukke opp en sak som krever ressurser, selv om dette ikke er budsjettert.

Styret ble også oppfordret til å delta på NBF sitt organisasjonskurs i mai og kontaktmøte i oktober. Det er veldig nyttig for å lære seg organisasjonsarbeid og for å få et faglig og sosialt nettverk i NBF.

8. Valg
Anette leste opp valgkomitéens innstilling:

Styremedlemmer:
Gertti Mändla (ny)
Gol bibliotek

Elena Linn Beardy (ny)
Kongsberg bibliotek

Håkon Knappen (ikke på valg)
Buskerud fylkesbibliotek

Inger Bergan Mortensen (ikke på valg)
Nedre Eiker bibliotek

Jørgen Hovde (ikke på valg)
Andebu bibliotek

Revisorer:
Lasse Henschien (gjenvalg)
Pål Ødemark (gjenvalg)

Varamedlemmer:
1. Petter von Krogh (gjenvalg)
Buskerud fylkesbibliotek

2. Birgithe Schumann-Olsen (ikke på valg)
Drammen bibliotek/Øvre Eiker bibliotek

3. Ane Forr-Rydgren (ny)
Lier videregående skole

Nytt styre valgt ved akklamasjon. Årsmøtet takket de som gikk ut av styret.

Forslag til valgkomité:
Anette Vatnebryn, Buskerud fylkesbibliotek (gjenvalg)
Annikken Sigholt, Drammen bibliotek (gjenvalg)
Berit Engebakk, Øvre Eiker bibliotek (gjenvalg)

Valgkomitéen ble gjenvalgt ved akklamasjon.