Referat fra årsmøte 2013

Møtet ble avholdt på Gol i forbindelse med Bibliotekdagene 2013 og det var 10 medlemmer til stede på årsmøtet.
1. Åpning, konstituering Leder, Birgithe Schumann-Olsen, ønsket velkommen og åpnet møtet som ble konstituert med leder som møteleder og Anne Foss som referent.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjente både innkalling og saksliste.
3. Årsmelding 2012/2013 Årsmeldinga ble lest opp av leder og enstemmig godkjent av årsmøtet.
4. Regnskap 2012 Regnskapet ble enstemmig godkjent av årsmøtet etter en del forklaringer fra leder angående revisorenes bemerkninger.
5. Stipend Årsmøtet godkjente styrets forslag om å avvikle ordningen med stipend både av budsjettmessige hensyn og ut fra erfaringen med at det er få som søker om stipendmidler.
6. Virkeplan 2012/2013 Det kom fram forslag om å bruke benevnelsen “politikere” og ikke spesifisere i “kulturpolitikere”, samt flette inn et punkt om synliggjøring på sosiale medier i virkeplanens første punkt. Begge forslagene fikk tilslutning fra årsmøtet som overlater til det nye styret å redigere teksten i virkeplanen på nytt i henhold til forslagene.
7. Innkomne saker Det var ingen saker til behandling under dette punktet på dagsorden.
8. Budsjett 2013 Styrets forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.
9. Valg Valgkomitéens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon og det nye styret består av: Lene Myrvold Velle, Øvre Eiker bibliotek Ane Forr-Rydgren, Lier vg skole Håkon Knappen, Buskerud fylkesbibliotek Inger Bergan Mortensen, Nedre Eiker bibliotek Jørgen Hovde, Øvre Eiker bibliotek Varamedlemmer: Petter von Krogh, Elin Mariboe Hovde og Birgithe Schumann-Olsen Revisorer Lasse Henschien og Pål Ødemark
Møtet ble avsluttet med blomsteroverrekkelse og mange gode ord for strålende utøvelse av ledervervet til Birgithe som takket av som leder av NBF Buskerud på dette årsmøtet.