Referat fra årsmøte 2012

Referat fra Årsmøte i NBF avd. Buskerud 5. juni 2011 på Rica hotell i Kongsberg.
Tilstede: Det møtte ca. 10 medlemmer og fra styret møtte Birgithe Schumann-Olsen, Håkon
Knappen og Lene Myrvold Velle.

1. Åpning og konstituering:
Birgithe ønsket velkommen.
Håkon Knappen ble valgt til møteleder og Lene Myrvold Velle til referent.

2. Innkalling og saksliste:
Godkjent.

3. Årsmelding 2011/2012:
Birgithe leste opp årsmeldingen.
Godkjent. Ros til styret for å være synlige i media i løpet av året som har gått.

4. Gjennomgang av regnskap 2011:
Håkon la frem regnskapet for 2011. Det kom spørsmål fra salen om hvordan aktivitetstilskuddet fordeles, og hvorfor vi ikke fikk mer. Vi har fortsatt penger på bok, og får dermed ikke så mye i tilskudd. Årsmøte påpekt at kapitalen ikke bør gå under kr. 25.000,- og at vi dermed bør gjøre NBF oppmerksom på at vi nærmer oss den grensen når vi søker tilskudd for 2013.

Regnskapet ble godkjent.

5. Forslag til virkeplan 2012/2013:
Birgithe leste opp forslag til virkeplan. Det var ingen endringer fra i fjor.

Kommentar fra salen til punktet om å invitere med politikere og andre interesserte på studieturen. Forslag om å endre teksten slik at den inkluderer flere. Årsmøtet ble enige om å la teksten stå slik den står og oppfordre biblioteksjefer til å ta med seg aktuelle politikere fra egen kommune. Innspill med tips fra Telemark kommune der det ble arrangert en besøksrunde for politikere til skolebibliotek. God idé å ta med videre. Kanskje egen studietur for en slik gruppe? Innspill til punktet om 1-2 medlemsmøter i året. Har vi egentlig det? Vi har forsøkt, prøver igjen.
Det kom innspill om bibliotekpolitisk verksted i regi av NBF. Og forslag til styret om det kanskje kan samle inn ressurspersoner mer ad hoc når noen trenger et større apparat, for eksempel i forbindelse med budsjettkutt. Det er viktig at vi jobber for å stå sammen og utvikler samarbeidsmetoder.

6. Innkomne saker:
Sak fra styret: ønske om nummererte varamedlemmer heller enn personlige slik det er i dag. Saken ble diskutert av årsmøtet. Et argument er at nummerering kan være med på å generere nye styremedlemmer. Et annet er at det er slik hovedstyret i NBF er organisert. Det ble vedtatt at man fra årsmøte 2013 vil ha 3 nummererte varamedlemmer. Og at styret p.t. skal begynne å invitere varaene på styremøtene. Det er også viktig at styret sørger for at alle varaene får møtereferat (noen av dem kan være institusjonsmedlemmer, og får dermed ikke e-post til sin e-postadresse).

7. Forslag til budsjett 2012:
Spørsmål fra salen om hvorfor skolebibliotekaksjonen er billigere i år enn i fjor? Dette er fordi Marit Gautneb var leid inn i fjor, dette gjør vi ikke i år. Neste år bør vi som sagt også vise til tæring på egenkapital og søke om mer tilskudd.

Budsjettet ble godkjent.

8. Valg.

Valgkomiteens innstillinger ble lest opp av Anette Vatnebryn.

Birgithe Schumann-Olsen (ikke på valg)
Drammen bibliotek
Mari Nordø Pettersen (ikke på valg)
Drammen bibliotek
Lene Myrvold Velle (gjenvalg)
Øvre Eiker bibliotek
Inger-Marie Gabrielsen (ikke på valg)
Røyken bibliotek
Ane Forr-Rydgren (ny)
Lier videregående skole
Elin Mariboe Hovde (gjenvalg)
Modum bibliotek
Mari Hopland (ikke på valg)
Drammen videregående skole
Randi Helgerud (ikke på valg)
Drammen videregående skole
Håkon Knappen (ikke på valg)
Buskerud fylkesbibliotek
Petter von Krogh (ny)
Buskerud fylkesbibliotek
 Revisorer:
Lasse Henschien (gjenvalg)
Pål Ødemark (gjenvalg)

Ingen kommentarer. Valg ved akklamasjon.
Godkjent.
Hokksund 28. juni 2012
Lene Myrvold Velle (ref.)