Referat fra styremøte 22.02.2017

Referat
Styremøte i NBF Buskerud 2. januar 2017
Kongsberg
Til stede: Birger, Petter, Hanne
Referent: Petter

1. Referat fra forrige møte

Godkjent.

2. Bibliotekprisen i Buskerud 2016

Juryen har landet på en vinner. Juryen har kommentert at det vil være lurt å dele ut prisen i en mindre intern setting av typen Kulturarrangement, kommune-politisk utvalg- bystyremøte e.l.
Birger tar kontakt med den aktuelle kommunen. Uansett beholder vi markeringen på bibliotekdagene, og der vil selve prisen bli overrakt.
Gave som kan henge i lokalene til vinneren med inskripsjon kjøpes inn av Hanne. Inskripsjonstekst: I retning av «Vinner av bibliotekprisen i Buskerud 2016. Norsk bibliotekforening avd. Buskerud».
Birger har svart alle som har nominert kandidater og takket dem for engasjementet. I tillegg vil de få pressemeldingen tilsendt når denne går ut. Juryens begrunnelse er utarbeidet v/Hanne.

3. Aktivitetsstøtte

Lokallaget har fått utbetalt aktivitetsstøtte for forrige år 2016 på kr. 5726,-
Lokallaget har ikke søkt om aktivitetsmidler for 2017 fordi det ikke ble søkt innen fristen 01.02. Dette vil likevel kun føre til en liten forskjell på inntekter/utgifter I 2017 ettersom grunnstøtten fra NBF sentralt på kr. 7750,- dekker opp for mye av aktivitetene. Lokallaget har i tillegg solid økonomi fra tidligere år.

4. Bibliotekdagene 2017

Vi gikk gjennom virkeplanen og ble enige om noen forslag til endringer som blir lagt fram på årsmøtet.
Regnskap og budsjett – kasserer Petter sitt ansvar.
Valgkomiteen – Det mangler ett medlem i valgkomiteen. Det er styrets ansvar å finne en kandidat
Mange er på valg i år, så det er viktig at valgkomiteen får jobbet godt
Protokollen fra årsmøte 2016 må publiseres på lokallagets hjemmeside.
Birger sender protokollen til Petter som legger den ut på nettsiden.
Innkalling og saksliste vil sammen med sakspapirer bli sendt ut i Uke 10

5. Aktiviteter 2017

Studietur:
Styret har sendt forslag til medarrangør fylkesbiblioteket i Buskerud.
Nasjonal bibliotekdag – materiell til dagen;
Hanne tar kontakt med Kristin Storrusten hos NBF sentralt om det går an å trykke opp tøynett med NBF+avd.Buskerud-logo via deres leverandør.
Vi har forslag om at det deles ut slike tøynett i biblioteka i Buskerud på selve dagen, gjerne med informasjon om lokallaget/NBF lagt inni.

6. Flå, Nore og Uvdal og Rollag

Lokallaget er i dialog med biblioteket i Nore og Uvdal om mulige endringer i bibliotekets standing kommuneorganisasjonen.
Flå har nå kun 20% biblioteksjefstilling
Rollag har fremdeles svært få åpningstider
Lokallaget bør ha øynene åpne for evt. situasjonsendringer i disse bibliotekene.

7. Neste møte

28. Mars kl. 09:00 på Drammen bibliotek.