Referat fra styremøte 17.08.2016

Referat fra styremøte 17.08.2016 i Norsk bibliotekforening avd. Buskerud

Til stede: Elena Linn Beardy, Birger Brynildsen, Petter von Krogh, Hege Orholm og Hanne Stuve.

Fraværende: Håvard J. Nilsen

Referent: Hege Orholm

Saksliste:

  1. Godkjenning av referat
  2. Studietur
  3. Bibliotekprisen 2016
  4. Nasjonal bibliotekdag
  5. Saker fra medlemmene
  6. Eventuelt

1. Referatet fra forrige møte godkjent

2. Studietur

Gjennomgang av tekst på invitasjon til studietur. Ikke-medlemmer bør bli invitert/informert. Omvisning og buss er i boks. Birger ordner med matbestilling.

Forslag om introduksjon av museum ved Håvard på bussturen.

3. Bibliotekprisen 2016

Forslag om å bruke (nesten) samme jury som i fjor. Fjorårets vinner, Ingebjørg, byttes ut med årets vinner, Jannicke. Hanne deltar i stedet for Birger. Diskusjon/samtale om politikere kan/bør sitte i juryen. Birger har forslag om deltakere og tar dette videre. Han sender ut e-post om nominasjonsfrist innen torsdag 22.09. Tenke alternativt ang. hvem som får prisen (f.eks. ildsjeler, leseombud, frivillige).

4. Nasjonal bibliotekdag 01.09.2016

Birger har kontaktet NRK Buskerud. Venter på tilbakemelding. Birger og Håvard tar evt. intervju.

Viktig å få sendt ut informasjon til ledere av bibliotek.

Petter bestiller 500 nett. Disse skal leveres via bibliotektransporten. Petter, Hege og Håvard fordeler disse til de enkelte bibliotek. Tenkes utlevert  til lånere på selve dagen. Forslag om materiale/ diverse informasjon vi kan legge i nettene.

5. Saker fra medlemmene

Ingen saker.

6. Eventuelt

  • Organisasjonsmøte for styremedlemmer 19.-20. oktober. Deltakere Elena og Håvard. Hanne og Hege også interesserte.
  • NBF skole. Hvor mange skoler har ikke bra nok skolebibliotek? Petter sjekker.
  • Lesebrev «Numedalsjafs». Har Håvard skrevet noe?

Neste styremøte blir 10.10.2016, kl. 09:30 i Drammen.